...

Sicela ufunde lapha before wenze order prices yemithi

Sicela ufunde lapha before wenze order prices yemithi

Sicela ufunde lapha before wenze order prices yemithi
Intindili engathakiwe R100
Intindili ethakiwe R400
intindili ayikho kwi necklace
Intindili ehamba nondwendweni R300
umuthi wokubuyisa indoda package R400 – kwi package kukhona
(A) umuthi wokukhipha isichitho,
(B) ukukhipha isinyama,  
(C) ukuthandeka and
(D) izikhafulo ezimbili
umuthi wokubuyisa indoda ohamba wodwa ungu R200
Idliso locansi or isibambelelo R400
Umuthi wokubuyisa isikweletu R600
Umuthi webusiness or webandla R400
Umuthi wokukhipha isichitho R250
Umuthi wokukhipha isinyama or amabhadi or amashwa R250
Umuthi wogazi or wokuthandeka R250
Umuthi wenhlahla yemali R400
Umuthi wenhlanhla R300  
Umuthi womsebenzi R300
Umuthi wezinduna ebusweni sizokunikeka umuthi wesichitho  

Angikwazi ukulalela voice notes ngihlala nginabantu.

Ngihlangana nama clients ngama weekends ePinetown town or ngiyakuposela – ngiposa epep * or * ngiyaposa nge speed mail to post office eseduze nawe kuthatha 2 days ifike ngiposa ngama weekends kuphela.

Ama payments angene nge sartuday ayoposwa nge following weekend, ingoba imithi ngiyibekisa ngama fridays and fetch it early sartuday.

Call or whatsapp me at +27737984806


    Tap To Contact Us Now Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
    Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.